OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

O nás

Žiadne data alebo nastavenie...

AKTUÁLNE INFOMÁCIE NÁJDETE NA NAŠEJ NOVEJ WEBOVEJ STRÁNKE: www.aneps.sk

Asociácia Nepočujúcich Slovenska

KTO SME ?

Asociácia Nepočujúcich Slovenska (ANEPS) je dobrovoľné občianske združenie humanitného a charitatívneho charakteru, tvorené samotnými osobami s postihnutím sluchu, ktoré sa zaoberá

  • životom nepočujúcich,
  • jeho problémami,
  • pomocou pri hľadaní riešení problémov,
  • poradenskou činnosťou,
  • sociálnou prevenciou pre nepočujúce osoby,
  • legislatívnymi otázkami, ktoré sa týkajú osôb s postihnutím sluchu,
  • komunikáciou a spoluprácou so štátnymi inštitúciami (ministerstvo a zastupiteľské zbory, orgány štátnej správy, vyššie územné celky, orgány miestnej samosprávy,
  • odbornou činnosťou v oblasti titulkov pre osoby s poruchou sluchu ako hlavného nástroja pre porozumenie audiovizuálnych diel,
  • vytváraním spôsobov pre komunikáciu a informovanosť nepočujúcich,

ANEPS tvoria jednotlivé Centrá nepočujúcich, nachádzajúce sa v konkrétnych mestách po Slovensku, ktoré vykonávajú svoju činnosť, majú svojho predsedu, ktorý priamo komunikuje s vedením ANEPS (prezídiom) na čele s prezidentkou ANEPS. Prezídium zabezpečuje súlad činností jednotlivých Centier nepočujúcich a ich podporu.

Prioritou ANEPS je podieľanie sa samotných osôb s postihnutím sluchu na skvalitňovaní ich života, realizácia ich myšlienok a nápadov, poskytovať priestor pre ich uplatnenie sa v činnosti v prospech komunity nepočujúcich a pre trvalé zlepšovanie ich podmienok pre život.

Jedným z ďalších dôležitých cieľov ANEPS je spájanie tých, ktorí v pomoci osobám s postihnutím sluchu vidia zmysel a poslanie, a takisto spolupráca s organizáciami rovnakého alebo podobného zamerania, ktorej výsledkom je zmierňovanie následkov, ktoré postihnutie sluchu prináša.

 

Registrované je na Ministerstve vnútra SR pod č. spisu : VVS/1-900/90-28994 zo dňa 20.10.2006. Asociácia nepočujúcich Slovenska (ďalej len „ANEPS ) je členom Svetovej federácie Nepočujúcich (WFD) a Európskej únie nepočujúcich (EUD).

Hlavným poslaním je vytvárať špecifické podmienky pre rozvoj a uspokojovanie potrieb a záujmov členov, snažiť sa vytvárať podmienky na sociálnu inklúziu nepočujúcich a nedoslýchavých občanov, zúčastňovať sa medzinárodných aktivít, rozvíjať a zachovávať členstvo Európskej federácie nepočujúcich (EUD) a Svetovej federácie nepočujúcich (WFD).

V medzinárodných organizáciách  oficiálne zastupujeme a reprezentujeme Slovenskú republiku ako najväčšie združenie osôb so sluchovým postihnutím v SR.  Sme členmi WFD – Svetovej federácie nepočujúcich a EUD – Európskej federácie nepočujúcich. Naši poprední nepočujúci funkcionári sa aktívne zapájajú do činností významných medzinárodných organizácií a sú v elektronickom kontakte cez komunikačné prostriedky. Hlavným cielom je zabezpečenie informovanosti našich členov na celom Slovensku o dianí a trendoch na medzinárodnej úrovni. Našou snahou je takto získané skúsenosti aplikovať aj v našej organizácii.  Zároveň na najvyššej európskej a svetovej úrovni informujeme o Slovensku a starostlivosti nášho štátu o občanov so sluchovým postihnutím. Aby sa mohla Asociácia nepočujúcich Slovenska aktívne zúčastňovať na skupinovej práci v medzinárodných organizáciách ,  je potrebné hradiť stanovené ročné členské príspevky. Členstvo je pre nás nesmierne dôležité, nakoľko nám umožňuje aktívne sa zúčastňovať na činnosti medzinárodných organizácií, vyvíjať ďalšie aktivity a získavať dôležité publikácie z ich činnosti, materiály, odborné časopisy s problematikou sluchového postihnutia a činnosti jednotlivých zväzov.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------