OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Ciele ANEPS

Ciele ANEPS: 

  • Obhajovanie práv a špecifických záujmov nepočujúcich ľudí.
 
  • Vykonávanie sociálnej prevencie, základného sociálneho poradenstva, vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských a iných činností.
 
  • Vytváranie špecifických podmienok pre rozvoj a uspokojovanie potrieb nepočujúcich.
 
  • Oboznamovanie verejnosti s problematikou nepočujúceho občana.
 
  • Poskytovanie informácií nepočujúcim v pre nich dostupných formátoch, posunkový jazyk, artikulcia, ONLINE prepis v reálnom čase, titulkovanie.
 
  • Zabezpečovanie a realizovanie kurzov posunkovej jazyk, základov artikulácie.
 
  • Zabezpečovanie propagácie činností ANEPS   a podpora organizačných jednotiek.