OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Sociálne služby

Sociálne služby, ktoré zabezpečujeme:

 

 

Tlmočnícka služba - tlmočenie do posunkovej reči alebo artikulačné tlmočenie pre osoby nepočujúce alebo s ťažkou obojstrannou nedoslýchavosťou. Artikulačné tlmočenie sa poskytuje tým, ktorí neovládajú posunkovú reč, resp. posunkovanú slovenčinu.

Tlmočnícka služba sa poskytuje osobne, ONLINE alebo simultánnym prepisom do hovorenej reči. 


Sprostredkovanie tlmočníckej služby znamená vyhľadávanie tlmočníkov a zabezpečenie náhradného tlmočníka, sprostredkovanie stretnutí medzi nepočujúcim a tlmočníkom, vedenie databázy ľudí so sluchovým postihnutím odkázaným na tlmočenie, vedenie databázy tlmočníkov a záujemcov o tlmočenie. 

V rámci sprostredkovania tlmočenia sa vykonáva aj základné sociálne poradenstvo a školenia ľudí so zdravotným postihnutím a tlmočníkov. 


Sprostredkovanie osobnej asistencie sa poskytuje nepočujúcim, ktorým sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu a ktorí sú odkázaní na osobnú asistenciu pri vykonávaní administratívnych úkonov, vedenie databázy užívateľov osobnej asistencie, vedenie databázy osobných asistentov a záujemcov o vykonávanie osobnej asistencie, vykonávanie základného sociálneho poradenstva a vzdelávanie užívateľov osobnej asistencie a osobných asistentov, pomoc pri riešení konfliktov medzi človekom s postihnutím a osobným asistentom. 


Požičiavanie pomôcok sa poskytuje osobám s postihnutím a osobám s nepriaznivým zdravotným stavom, ktoré sú odkázané na pomôcku. 

Pomôcka sa požičiava fyzickým osobám na dohodnutý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky alebo do doby trvania podmienok pre poskytnutia pomôcky. Fyzická osoba s postihnutím preukazuje odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.